ოთხშაბათი, 2018-10-17
(-_-)
საიტის მენიუ
  სექციის კატეგორიები
  თამაშები
  ფილმები
  ვიდეო გაკვეთილები
  ლექსები
  მობილური
  სადღეგრძელოები
  სურათები
  მუსიკა
  სპორტი
  ვებ-მასტერებს
  კლიპები
  მანქანები
  counter strike
  პროგრამები
  ჩვენი გამოკითხვა
  მოგწონთ ახალი დიზაინი???
  Total of answers: 257
  სტატისტიკა

  სულ ონლაინში: 1
  სტუმარი: 1
  მომხმარებელი: 0
  შესვლის ფორმა
  მთავარი » 2010 » მარტი » 15 » TSwimiaN dGhes dawsHordiT...
  12:16 PM
  TSwimiaN dGhes dawsHordiT...

  wimiani dge iyo. me saxlSi movdiodi, Virgilio aravin iyo, gavilumpe da sicivisgan galurjebuli vkankalebdi, fexebs vegar vgrZnobdi. Waviqeci. Muxlebi gadavityave. Bbolos, rogorc iqna, ezomde mivaRwie. ezoSi levanis garda aravin Canda, igi ijda Ria cis qveS da TiTqos imasac ki ver grZnobda Tu rogor sveldeboda. Sveli Tma mis Taflisfer, naRvlian Tvalebs ealerseboda, ijda da sigarets eweoda. Karga xans videqi da vuyurebdi im lamaz pirovnebas, romelic Zalian miyvarda.

  ***

  daviwyeb Tavidan, levani Cemi mezoblis daTos Zmakaci iyo. Cvens ezoSi xSirad modioda.
  erTmaneTi Segviyvarda, ubednieresi wyvili viyaviT, magram daTos Turme me vyvarebivar da tyuilebit ise moaxerxa, rom erTmanets dagvaSora. Cemebs Tavs awonebda, levanize ki Tqva cixeSia, qurdobaze daiWireso. saxlSi amikrZales misi saxelis xsenebac ki. Gavida dro... Zalian vnerviulobdi. asseT gaurkvevlobaSi yopna ukve agar SemeZlo.
  erT dges levanma mkiTxa:
  -rogor xar? Cemi werili Tu waikitxeo...
  Aavnerviuldi, veraferi gavige, ratomRac levani gamovlanZRe da yurmili davukide. Mere ubanSi momakiTxa. Cemi naxva undoda, magram me ar Sevxvdi, bolos Cem Zmas unaxavs da uTqvams, rom filmSi mimiwvies sazRvargaret gadaRebebze da wasuli viyavi. Sens das werili davutove da daTos unda gadaecao. Giom simarTle mSoblebs uTxra. maT bodiSi momixades, magram maTI bodiSi me siyvaruls ver damibrunebda. im dRis mere, TiTqmis erTi Tvis manZilze vcdilobdi levani mepova, magram arc telefonze mpasuxobda da ubanSic saerTod ar mosula. Zalian cudad viyavi...

  ***

  im wvimian dges, levani rom davinaxe, Zalian gamexarda. Tan SemeSinda. Gulma aRar gamiZlo, mivedi da gverdit Ramovjeqi, xeli gayinul loyaze Sevaxe. Man mxolod maSin Semomxeda. Igi tiroda. Arasodes menaxa atirebuli... verafris tqma ver movaxerxe, bolos siCume daarRvia levanma:
  -ra iyo, xo mar mogenatre?! Rogor gaqvs axladSeqmnili ojaxi?...
  gavSri, ver mivxvdi, ras meubneboda...
  -rogor gamcvale mag gvelshi, rogor daujere, nuTu ar gyvarebivar? moRalate xar, moRalate! gesmis?!
  levani yviroda, misma sityvebma guli matkina, cremlebiT amevso Tvalebi, man sigareti gadaagdo, momxeda da miTxra:
  -nu stiri! Sen xom siyvaruliT Seqmeni ojaxi, Sen xom arasodes gyvarebivar?! Me ki Cems Tavs rames movuxerxebda iqneb rodesme mainc SevZlo Seni daviwyeba. es erTi Tvea vcdilob rom dagiviwyo, magram araferi gamomdis... miyvarxar gesmis?! miyvarxar, magram icode, aRar meyvarebi! aRar! moRalate xar! moRalate! gaige?!
  igi adga da wavida, me ki vijeqi da vuyurebdi, rogor midioda, rogor mSordeboda, verafers vambobdi, TiTqos ena Camvardnoda, gavekide, daviwyebas miveci yoveli misi sityva, movatriale da Cavexute. Is Zalian civi iyo Cemdami, sikvdili vinatre. Man kidev erTxel matkina guli mware sityvebiT:
  - ra iyo?! siyvaruli mogaklo Senma erTgulma meuRlem?!...
  TiTqos kidev raRacis Tqmas apirebda, magram uceb dafiqrda, Sevecode albaT da gaCerda. Semomxeda da mgoni Cemma Caxutebam agrZnobina raRac...
  -levan! Rveni daSoreba moindoma daTom da gvaSorebs kidec. Me miyvardi da miyvarxar. CemTvis aranairi mniSvneloba hqonia mis sityvebs, miyvarxar!...
  me mas movSordi da wamovedi, uceb vigrZeni misi xeli, momatriala, mxurvaled Camexuta da mivxvdi, rom erTmaneTi davibruneT.
  -ratom gayevi colad Tu me giyvarvar?! ratom?
  -vin Tqva, rom gavTxovdi da Tan daTos gavyevi?
  -rogor, momatyua mag gvelma? Tyuilia, rom misi coli xar?
  -tyuilia, levan tyuili... me mxolod Sen miyvarxar!...
  -miyvarxar! miyvarxar! bednieri var!...
  wvimda kokispirulad, Cven ki videqiT da erTmaneTs veferebodiT, me fexis tkivilic damaviwyda da isic rom Zalian mcioda...
  wvimian dges SevrigdiT, davibruneT erTmaneTi...
  Cven gmerTma ar gagvwira da isev erTad varT, borotme adamianma scada Cveni siyvarulis dangreva, magram sikeTem da siyvarulma gaimarjva.

  ნანახია: 784 | დაამატა: kika | რეიტინგი: 1.0/1
  სულ კომენტარები: 0
     ძებნა
  კალენდარი
  «  მარტი 2010  »
  ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  ჩანაწერების არქივი
  საიტის მეგობრები
  Copyright MyCorp © 2018
  Create a free website with uCoz